Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Από τη Χάραξη ως την Κατασκευή των Οδών

_________________4bbdabeb0dd1e.jpg
Από τη Χάραξη ως την Κατασκευή των Οδών
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό, αλλά πλήρη, για την καλύτερη
Τιμή προ ΦΠΑ : 20,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 24,80 €

Από τη Χάραξη ως την Κατασκευή των Οδών

Ντίνης Ορέστης - Θωμάς

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό, αλλά πλήρη, για την καλύτερη εμπέδωση της γεωμετρίας, μελέτης, χάραξης και χωματουργικών έργων της οδού. Στη συνέχεια υπάρχουν υποδειγματικά λυμένες πολλές ασκήσεις καλύπτοντας θέματα τόσο της χάραξης όσο και της κατασκευής των οδών.
Η ύλη έχει χωριστεί σε δύο μέρη:
Το Πρώτο Μέρος αποτελείται από τα κεφάλαια 1 - 5 με τη συνοπτική θεωρία.
Στο Δεύτερο Μέρος βρίσκονται οι λυμένες ασκήσεις που καλύπτουν τη θεωρία του 2ου κεφαλαίου (χάραξη οδών) και του 5ου κεφαλαίου (κατασκευή οδών).
Πριν από τις λυμένες ασκήσεις υπάρχουν παρατηρήσεις για τη σχεδίαση του διαγράμματος των οριογραμμών, οδηγίες για τη σχεδίαση των διατομών και για τη χρήση του διαγράμματος Bruckner.
Επίσης θα βρείτε και ένα σύντομο τυπολόγιο που βοηθά στον ευκολότερη επίλυση των ασκήσεων που ακολουθούν.
Κρίναμε σκόπιμο για τη διευκόλυνση των αναγνωστών, να συμπεριλάβουμε σε CD όλα τα σχήματα AutoCAD των ασκήσεων του βιβλίου.

 

Κεφάλαιο 1: Ορισμοί των βασικών στοιχείων

 1. Οδόστρωμα
 2. Κατάστρωμα
 3. Ζώνες καθοδήγησης (στερεά εγκιβωτισμού)
 4. Ερείσματα
 5. Τάφροι
 6. Πρανή ορύγματος/επιχώματος
 7. Φρύδι ορύγματος
 8. Πόδι επιχώματος
 9. Aξονας οδού


Κεφάλαιο 2: Γεωμετρία της οδού

 1. Γενικά
 2. Κίνηση στα ευθύγραμμα τμήματα της οδού
 3. Κίνηση στα καμπύλα τμήματα της οδού
 4. Οριζόντιες καμπύλες
 5. Κατακόρυφες καμπύλες
 6. Διατομές
 7. Οριζοντιογραφικός καθορισμός της οδού
 8. Βέλος ορατότητας f
 9. Υψομετρικός καθορισμός της οδού


Κεφάλαιο 3: Χάραξη οδών

 1. Γενικές αρχές
 2. Χάραξη στο τοπογραφικό διάγραμμα


Κεφάλαιο 4: Μελέτη της οδού

 1. Αναγνωριστική μελέτη
 2. Προμελέτη
 3. Οριστική μελέτη
 4. Κτηματολόγιο


Κεφάλαιο 5: Τα χωματουργικά έργα της οδού

 1. Γενικά
 2. Υπολογισμός όγκου χωματισμών
 3. Συντελεστής επιπλήσματος
 4. Πίνακας χωματισμών
 5. Διανομή και κίνηση των γαιών
 6. Εκτέλεση χωματουργικών έργων

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ασκήσεις 2ου Κεφάλαιου: Xάραξη οδών

 • Τυπολόγιο
 • Παρατηρήσεις για τη σχεδίαση του διαγράμματος των οριογραμμών
 • Οδηγίες για τη σχεδίαση διατομών


Ασκήσεις 5ου Κεφάλαιου: Κατασκευή οδών

 • Μέθοδοι υπολογισμού όγκου χωματισμών
  Α) Μέθοδος των μέσων επιφανειών
  Β) Μέθοδος εφαρμοστέων μηκών
 • Οδηγίες για τη χρήση διαγράμματος Bruckner

Πρόσφατα Προϊόντα