Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Τεχνολογία Δομικών Υλικών

_________________4d0ca298263b1.jpg
Η βάση των νέων και/ή υπό ανακαίνιση κατασκευών είναι τα δομήσιμα υλικά τα οποία καθορίζουν την αντοχή, αισθητική, ασφάλεια και άνεση των κτιρίων.
Στην επιθεώρηση του σκυροδέματος η εφαρμογή μη-καταστροφικών μεθόδων είναι σχετικά νέα.
Τιμή προ ΦΠΑ : 20,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 24,80 €

Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Κακαβάς Παναγιώτης, Λέμης Παναγιώτης


Για το σκυρόδεμα υπάρχουν, εν γένει, δύο κατηγορίες μεθόδων μη-καταστροφικού ελέγχου. Η πρώτη κατηγορία συνίσταται από εκείνες τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την αντοχή. Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν :η επιφανειακή σκληρότητα, αντίσταση σε διείσδυση, εξαγωγή ήλου, ράγισμα, τεχνικές ωρίμανσης. Μερικές από αυτές τις τεχνικές δεν είναι τελείως μη-καταστροφικές αλλά διότι προκαλούν μερική καταστροφή στην επιφάνεια, η οποία είναι ασήμαντες συγκρινόμενες με εκείνες που εξάγουν πυρήνες «καρότα». Η δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνει εκείνες τις τεχνικές οι οποίες μετρούν άλλα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, π.χ. το ποσοστό υγρασίας, την πυκνότητα, το πάχος, την αντίσταση και τη διαπερατότητα. Επίσης στη δεύτερη κατηγορία, συμπεριλαμβάνονται μεθόδους, π.χ. διάδοση των τασικών κυμάτων, την τεχνική θερμογραφίας υπεριώδους η οποία χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μηχανισμών αποκολλήσεων, μικρορωγμές, και διάκενα στο σκυρόδεμα. Επί πλέον υπάρχουν μέθοδοι, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τον χάλυβα ενίσχυσης καθώς τη θέση και το μέγεθος των σιδηροπλισμών, και εάν οι ράβδοι ενίσχυσης είναι διαβρωμένοι.
Το παρόν εγχειρίδιο, παρέχει εκτενή αντιμετώπιση των μη-καταστροφικών μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν την κατάσταση μιας κατασκευής από σκυρόδεμα. Απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς που ασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών. Μερικές από τις μεθόδους που περιγράφονται στο εγχειρίδιο βασίζονται σε απλές αρχές της Φυσικής και Μηχανικής των υλικών, ενώ άλλες βασίζονται σε πολύπλοκες αρχές και απαιτεί εκλεπτυσμένες συσκευές και εξειδικευμένο χειριστή για την εκτέλεση του πειράματος δοκιμής. Ανεξάρτητα από ποία μέθοδο χρησιμοποιούμε, συστήνουμε ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων να εκτελείται από εξειδικευμένους μηχανικούς οι οποίοι είναι γνώστες των αρχών και περιορισμών των δοκιμών. Η επεξήγηση των αποτελεσμάτων δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να γίνεται από μη εξειδικευμένους τεχνικούς.
Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει μερικά από τα συμβατικά δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις ανακαινίσεις κτιρίων, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενή αναφορά των κυριοτέρων πειραματικών, μη-καταστροφικών μεθόδων, που εφαρμόζονται για την επί τόπου πιστοποίηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των υφιστάμενων δομικών στοιχείων.
Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο, στους μηχανικούς διαπίστευσης ποιότητας δομικών υλικών και κατασκευών με μη-καταστροφικές μεθόδους ελέγχου. Οι φοιτητές που ασχολούνται με την τεχνολογία σκυροδέματος και ανακαινίσεις κτιρίων θα βρουν το βιβλίο χρήσιμο για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία στον τομέα εξειδίκευσή τους
.

 

Περιεχόμενα

 

Μέρος Α': Θεωρητικό Μέρος

Κεφάλαιο 1: Υλικά για Αποκατάσταση & Ανακαίνιση Κτιρίων

1. Κονιάματα

2. Γύψος
3. Στεγανωτικά και Μονωτικά Υλικά

 

Κεφάλαιο 2: Μέθοδοι Αποτίμησης των Δομικών Στοιχείων

1. Πίνακας μεθόδων ελέγχου δομικών στοιχείων

 • Οπτικός έλεγχος
 • Πυρηνοληψία
 • Η μέθοδος των υπερήχων
 • Κρουσίμετρο
 • Εξόλκευση ήλου
 • Μαγνητικές μέθοδοι
 • Ηλεκτρικές μέθοδοι
 • Διαπερατότητα
 • Προσδιορισμός ενανθράκωσης σκυροδέματος
 • Έμπηξη ήλου
 • Μέτρηση της σκληρότητας ενός δομικού στοιχείου

 

2. Οι μέθοδοι ελέγχου δομικών στοιχείων

 • Οπτικός έλεγχος
 • Πυρηνοληψία
 • Η Μέθοδος των Υπερήχων
 • Κρουσίμετρο
 • Εξόλκευσης Ήλου
 • Μαγνητικές Μέθοδοι
 • Ηλεκτρικές Μέθοδοι
 • Μέτρηση του εύρους των ρωγμών

 

Μέρος Β': Εργαστηριακές Ασκήσεις

 • Εισαγωγή - Γενικές οδηγίες για τις εργαστηριακές ασκήσεις
 • Γενικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των εργαστηρίων
 • Ασφάλεια των Εργαστηρίων
 • Τρόπος γραφής της εργαστηριακής αναφοράς

Πειράματα

 

Παραρτήματα

 

 

Πρόσφατα Προϊόντα