Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Άρθρα

Εγγύηση totalStation.gr

 Για τα όργανα, τις συσκευές και γενικά για όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην  Ελλάδα από άλλους εισαγωγείς, ισχύουν οι δικοί τους όροι εγγύησης.

 Για τη διεκπεραίωση των παροχών εγγύησης στις περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα παραπάνω, ισχύουν πάντοτε οι δικοί μας ισχύοντες όροι εγγύησης.
 

Για  τα όργανα μέτρησης παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

 1.   Η εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο όργανο μέτρησης, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.
 

2.   Ο χρονική διάρκεια της εγγύησης για τα καινούργια όργανα ανέρχεται στους 12 μήνες

3.    Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου. Ισχύει η ημερομηνία πάνω στη γνήσια απόδειξη αγοράς.
 

4.   Από την εγγύηση αποκλείονται:

  • Τα αναλώσιμα υλικά, όπως και οι βλάβες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση.
  • Οι βλάβες στο όργανο μέτρησης, που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε έκθεση σε νερό και σε υγρασία, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση, σε φυσική και ηλεκτρική καταπόνηση, ή σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου.
  • Οι βλάβες στο όργανο μέτρησης, που οφείλονται στη χρήση, μη γνήσιων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
  • Τα όργανα μέτρησης, στα οποία έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις.
  • Οι μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, που είναι ασήμαντες για τη χρήση του οργάνου μέτρησης.

5.   Η επισκευή της βλάβης ενός οργάνου μέτρησης, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: Είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό όργανο μέτρησης χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο αντίστοιχο όργανο μέτρησης (ενδεχομένως ένα μεταγενέστερο μοντέλο). Τα ανταλλακτικά ή τα όργανα μέτρησης που αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

 6.   Η αίτηση εγγύησης θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου εγγύησης. Για την έγκριση της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίσετε/αποστείλετε το αντίστοιχο όργανο μέτρησης μαζί με το αυθεντικό τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη ημερομηνία και την ονομασία του προϊόντος. Όργανα μέτρησης, τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής στείλει το όργανο μέτρησης στην έδρα μας, με εταιρεία μεταφορών, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.
 7.   Άλλες απαιτήσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών στο όργανο μέτρησης δεν ισχύουν.
 Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το όργανο μέτρησης
 Αυτή η εγγύηση ισχύει για όργανα μέτρησης, που αγοράζονται από τo κατάστημα totalstation.gr και χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο.

https://www.totalstation.gr
Tηλ. 210 6657343